Ja çka u vendos në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për koronavirusin

Shpërndaje

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore, në seancën e saj të 21-të, sot ka shqyrtuar dhe miratuar Procesverbalin e Takimit të Dytë të Shtabit të Përgjithshëm të Koordinimit për Krizat për të siguruar koordinim të plotë në lidhje me parandalimin dhe përhapjen e Koronavirus COVID-19, mbajtur në 17 mars 2020 dhe konkludoi që ai duhet t’u komunikohet të gjitha institucioneve përkatëse, me qëllim zbatimin urgjent të masave dhe rekomandimeve të përfshira në të.

Në të njëjtën kohë, në lidhje me grupin e qytetarëve tanë që në mënyrë të organizuar mbërrijnë me një kolonë autobusësh nga Republika e Italisë në vendkalimin kufitar Deve Bair, Qeveria arriti në konkluzionet e mëposhtme:

Ministria e Brendshme është e detyruar të sigurojë transportin e tyre, pa ndalesë dhe duke mos lejuar largimin nga mjeti i transportit dhe t’i vendosë ata në kapacitetet e Krivollakut.

Ushtria e Republikës së Maqedonisë Veriore është e detyruar që të mbyllë perimetrin e këtij objekti në Krivollak dhe ta sigurojë hapësirën në të cilën do të strehohen këta persona, në mënyrë që personat të mos largohen prej tij.
Ministria e Shëndetësisë është e detyruar të sigurojë ekipe mjekësore për këta persona.

Ministria e Mbrojtjes është e detyruar të sigurojë ujë dhe ushqim për nevojat e këtyre personave gjatë ditës së sotme, ndërsa nesër, sipas nevojës edhe nga Zyra e Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkët të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është e detyruar të kërkojë përmes UNDP ujin dhe ushqimin për nevojat e këtyre personave për periudhën e ardhshme.

Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Zyra e Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkët kërkohet të ofrojnë tualete të lëvizshëm për nevojat e këtyre personave.

Kjo seancë qeveritare u parapri nga një mbledhje e Shtabit të Përgjithshëm të Koordinimit të Krizave për të siguruar koordinim të plotë në lidhje me parandalimin dhe përhapjen e Koronavirus COVID-19, e cila u kryesua nga Oliver Spasovski, Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Mr. Radmila Shekerinska Jankovska, zëvendëskryeministre dhe Ministre e Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në takim morën pjesë anëtarët e Shtabit të Përgjithsëm të Koordinimit të Krizave: Mr. Radmila Sekerinska Jankovska, Zëvendëskryeministrja e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrja e Mbrojtjes, Milla Carovska,
Zëvendëskryeministre përgjegjëse për Çështjet Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për koordinim me departamentet ekonomike, Dr. Bujar Osmani, Zëvendëskryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për Çështjet Evropiane, Dr. Venko Filipçe, Ministri i Shëndetësisë, Naqe Çulev, Ministri i Punëve të Brendshme, Mr.Nikolla Dimitrov, Ministri i Punëve të Jashtme, Dr. Arbër Ademi, Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Goran Sugareski, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Nina Angelovska, Ministre e Financave Agron Buxhaku, Drejtor i Qendrës së Menaxhimit të Krizave, Adnan Xhaferovski, Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe Gjoko Tanaskoski, Drejtor i Administratës Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në takimin e Shtabit të Përgjithshëm për Koordinimin e Krizave mori pjesë edhe Slavjanka Petrovska, zëvendësministër shtesë I Punëve të Brendshme dhe Zoran Popov, sekretar i shtetit në Ministrinë e Jashtme.

Në takimin e Shtabit të Përgjithshëm për Koordinimin e Krizave për të siguruar koordinim të plotë në lidhje me parandalimin dhe përhapjen e Koronavirusit COVID-19 u konfirmua Rendi I mëposhtëm I ditës:

Pika 1: Kursi dhe përparimi i aktiviteteve të të gjitha autoriteteve kompetente për të siguruar një koordinim të plotë në lidhje me parandalimin dhe përhapjen e Koronavirus COVID-19;

Pika 2: Pyetje dhe sugjerime;

Sa i përket pikës 1 të Rendit të ditës, Dr. Venko Filipçe, Ministri i Shëndetësisë informoi anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm për Koordinimin e Krizave dhe personat e tjerë të pranishëm, për situatën aktuale dhe progresin dhe përparimin e të gjitha ekipeve në terren nga të gjitha institucionet përkatëse, veçanërisht në zonat ku ka gjendje krize. Momentalisht, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive është 22 persona.

Në përputhje me informacionin dhe sugjerimet e paraqitura në diskutimin e mbledhjes nga anëtarët dhe personat e tjerë të pranishëm për këtë pikë, Shtabi i Përgjithshëm për Koordinimin e Krizave miratoi konkluzionet e mëposhtme:

Po shqyrton nevojat dhe problemet për zgjidhjen e në rajonet e komunave të Dibrës dhe Qendrës së ZHupës (bashkangjitur këtij Procesverbali), konkludoi:
– Në lidhje me pikat 1, 2 dhe 3, të zbatohen në përputhje me protokollet e hyrjes së Ministrisë së Shëndetësisë, me pajisjet e duhura mbrojtëse.

– Në lidhje me pikën 4, të zgjidhet me protokollin e hyrjes së Ministrisë së Shëndetësisë dhe nëse konfirmohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror.

– Për sa i përket furnizimeve të nevojshme të ushqimit, ilaçeve dhe produkteve dhe masave të tjera urgjente dhe të nevojshme, Ministria e Brendshme duhet të drejtojë personat që furnizojnë këto produkte për ata persona që gjenden në zonën tampon.

– Të gjitha nevojat dhe problemet e tjera që duhet të zgjidhen në zonat e bashkive Dibër dhe Qendra e Zhupës duhet të zbatohen në përputhje me kompetencat ligjore të të gjitha institucioneve në fjalë, burimet financiare të këtyre institucioneve kompetente dhe protokollet ekzistuese të Ministrisë së Shëndetësisë.

Miratoi kërkesën e paraqitur nga Dega ML-Gary SHPK. f.Gari – Dibër, nr 30302-15, datë 16.03.2020, në lidhje me vazhdimin e punës në kushte të veçanta të filialit dhe konkludoi se mënyra e funksionimit duhet të vazhdohet dhe të organizohet në të njëjtat kushte si për objektet e tjera të kapaciteteve të mëdha prodhuese në zonat e komunave ku u shpall kriza.

Të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të planifikojnë dhe dezinfektojnë menjëherë të gjitha rrugët dhe zonat publike në territorin e komunave.
Lidhur me kontrollet e kryera nga Ministria e Brendshme, deri në mbajtjen e seancës së Qeverisë, Ministria duhet të paraqesë një raport të detajuar për kontrollet e kryera, kundër të cilëve persona (me emër dhe mbiemër), dhe kundër asaj periudhe.

Në seancën e Qeverisë të merret në konsideratë mundësia që Qeveria të marrë një qëndrim që çdo person që largohet nga kufijtë e Republikës së Maqedonisë së Veriut të nënshkruajë një deklaratë personale duke e angazhuar atë që të mos kthehet më në Republikën brenda tre muajve të ardhshëm. të Maqedonisë së Veriut.

Për takimin e radhës të Shtabit të Përgjithshëm të Koordinimit të Krizave të gjitha institucionet për të deklaruar nevojat e tyre të furnizimit, të cilat janë urgjente dhe të nevojshme, në mënyrë që të sigurojnë një koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së Koronavirus COVID-19.

Mila Carovska, Zëvendëskryeministre e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjëse për çështje ekonomike dhe koordinim me departamentet ekonomike, të kontaktojë Drejtorin e Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, me qëllim që të përshpejtohet dhënia e licencave të nevojshme për shoferët që drejtojnë mjete motorike.
Pranon aplikimin e Fondit të Pensionit dhe Sigurimit Invalidor të Maqedonisë së Veriut, me nr. 02-1269 / 1, datë 12.03.2020 (I bashkëlidhur këtij Procesverbali), respektivisht miraton Fondin për të shtyrë pranimin e palëve në komisionet invalidore.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, UNICEF dhe institucione të tjera, që në ditën e sotme do të fillojë përgatitjen e një plani dhe mënyrën e zbatimit të tij online për nxënësit e shkollave ​​fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me një orar të orëve të mësimit dhe përdorimin e të gjitha kanaleve të komunikimit dhe prezantimin e tij deri në 19.03.2020 (e enjte) në Shtabin e Përgjithshëm të Koordinimit të Krizave dhe në Qeveri.
Në lidhje me pikën 2 të Rendit të ditës, nuk ka pasur pyetje ose sugjerime.

Më sipër, konkluzionet, rekomandimet dhe konstatimet u pranuan unanimisht, pa asnjë koment nga anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm të Koordinimit të Krizave për të siguruar një koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së Koronavirus COVID-19 dhe detyrimet që rrjedhin prej tij duhet të njoftohen menjëherë për të gjitha institucionet kompetente, me qëllimin e funksionalizimit dhe realizimit të menjëhershëm të tyre.