Banka Botërore aprovoi hua prej 21,5 milionë euro për përmirësimin e arsimit fillor në RMV

Shpërndaje

Banka Botërore ka aprovuar një projekt të ri me vlerë 21.5 milionë euro, i cili do të sigurojë mbështetje për nxënësit e shkollave fillore në vend, përfshirë romët, vajzat dhe grupet e tjera të margjinalizuara, përmes vendosjes së kushteve më të mira për të mësuar dhe përmes shkollave më të mira. Projekti do të mbështesë gjithashtu zbatimin e një sistemi modern për zhvillimin profesional dhe përparimin në karrierë të mësimdhënësve, drejtorëve dhe ekipeve multidisiplinare të mbështetjes profesionale në arsimin fillor.

Huaja nga BB në vlerë prej 21.5 milionë euro me periudhë pagimi prej 11 vjetësh, duke përfshirë grejs periudhë prej 3 vjetësh dhe periudhë zbatimi prej pesë vjetësh. Projekti do të zbatohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, informojnë sot nga Zyra e Bankës Botërore.

Projekti, siç thonë, përqendrohet në ndërhyrjet në nivelin e shkollës, më afër nxënësve dhe ku do të përmirësojë mësimin, ndërsa zbut dhe plotëson humbjet e mësimit të shkaktuara nga KOVID-19. Elemente shtesë të projektit janë reformat që do të sigurojnë të dhëna për mësimin dhe trajnimin më të fundit për stafin mësimdhënës. Aktivitetet synojnë ndërtimin e bazave të një sistemi modern dhe efikas të arsimit fillor në Maqedoninë e Veriut.

“Formimi i aftësive fillon që në moshë shumë të hershme, dhe arsimi ‘varet nga rruga’, që do të thotë se qasja në arsim cilësor që nga fillimi është jetike për të siguruar kushte që nxënësit të marrin aftësitë themelore të nevojshme për të vazhduar arsimin e tyre kalimi në tregun e punës”, thotë Bojana Naceva, specialiste e arsimit të lartë dhe udhëheqëse e ekipit të projektit.

Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë nxënës të shkollës fillore, por mbështetja do të përqendrohet te nxënësit e grupeve të cenueshme, përfshirë romët, vajzat dhe nxënësit e prekur nga mbyllja e shkollave si rezultat i pandemisë KOVID-19. Nxënësit do të përfitojnë nga një mjedis më i mirë mësimor, në mjedis më i mirë fizik në shkollat ​​e tyre dhe nga mësues të trajnuar më mirë. Profesionistët kompetentë, të motivuar dhe të mbështetur mirë, sipas Bankës Botërore, janë kritikë në trajtimin e çështjeve urgjente të përmirësimit të rezultateve të të nxënit në shkollat ​​fillore në Maqedoninë e Veriut.

Pandemia KOVID-19, e ka përkeqësuar situatën dhe vendi do të duhet të zbatojë politika dhe masa të përshtatshme për të kompensuar për të mësuar për të përmirësuar vijimin e shkollës pas pushimit – përballimin e të mësuarit të humbur si rezultat i mungesës së detyruar dhe mbështetjen e nevojave psikosociale të nxënësve dhe mësimdhënësve.