Besimi: Ministria e Financave nis reformë të madhe për avancimin e decentralizimit fiskal duke realizuar 3 shtylla kryesore

Shpërndaje

Ministria e Financave nis reformë të madhe për avancimin e decentralizimit fiskal duke realizuar 3 shtylla kryesore.

1️⃣ Shtylla e parë – Rritja e të ardhurave të komunave

✔️rritje të mjeteve që u janë shpërndarë komunave nga detyrimet e arkëtuara në buxhetin qendror

✔️rritje e të ardhurave vetanake

✔️formimi i fondeve që do të mbështesin performancën e mirë.

2️⃣Shtylla e dytë – Shlyerja e borxhit dhe menaxhim ekonomik

✔️planifikim real të të hyrave dhe shpenzimeve të komunave

✔️racionalizim i punës

✔️ulje e shpenzimeve të panevojshme

✔️servisim i rregullt të borxhit

✔️disiplinë më të madhe financiare

✔️procedurë për shpalljen e jostabilitetit financiarë

✔️obligacione komunale ose strukturore

✔️analizë e detyrimeve ekzistuese të komunave dhe ndërmarrjeve publike

3️⃣Shtylla e tretë – Transparenca dhe llogaridhënia

✔️do të rritet kontrolli nga ana e shtetit

✔️do të merren masa për rritjen e transparencës për komunat

✔️do të veprohet drejt llogaridhënies më të madhe për shfrytëzimin e mjeteve buxhetore

👉Në periudhën e ardhshme do të vazhdohen politikat për zhvillimin e komunave, përkatësisht decentralizimit fiskal dhe zhvillimit të barabartë rajonal, me qëllim të përforcimit të burimeve financiare të komunave, por edhe rritjen e përgjegjësisë dhe transparencës së punës së tyre.